Thai character picker v12

Click on characters below to create text in the box below that, then copy & paste to your content.
เแ โ ใ ไ
ก ข ค ฆ ง จ ฉ
ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท
ธ น บ ป ผ ฝ พ
ฟ ภ ม ย ร ล ว
ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ำ ิ ี ึ ื ุ ู
่ ้ ๊ ๋ ั ็ ์
ฤ า ย อ ว ะ
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
๗ ๘ ๙   ฿
 ฯ  ๆ  ฯลฯ ๚
 

​
Click for advanced view.
 
bbบbppปchʨʰฉ ช+ฌddฎ ดdttฏ+ตffฝ+ฟgkกhhห+ฮjʨจkkʰข+ค+ฆ-kkกppʰผ+พ+ภ-ppบllล+ฬmmมnnณ+นngŋงrrรssศ+ษ+ส+ซ+ทรttʰฐ+ถ+ฑ+ฒ+ท+ธ-ttกwwวyjญ+ยsilentอ++ร+ห ์
Set cluster indicator on.o ่้๊๋  ็ก็ฯๆฯลฯ๚๚ะ฿
aaะ+ั+รรaaaːาaaiaːjายaaoaːwาวaiaiไ+ใ+ัยamamำananรรaoawเา+เัวeeเะ+เ็eeeːเeoewเ็วeeoeːwเวəəเอะəəəːเอ+เิəːiəːiเยɛɛแะ+แ็ɛɛɛːแɛɛoɛːwแว
iiิ+ยiiiːีiaiaเียะ+เียiaoiawเียวiuiwิวooโะ oooːโooioːjโยɔɔเาะ+็อɔɔɔːอɔɔiɔːjอยuuุuauaัวะ ัว วuaiuajวยuiuiุยuuuːูʉɯึʉaɯaเือะ+เือʉaiɯajเือยʉʉɯːือ+ืrʉrɯฤrʉʉrɯːฤๅ
    ​​* 0๐1๑2๒3๓4๔5๕6๖7๗8๘9๙
bcdfghjkkʰlmnŋppʰrsttʰʨ ʨʰwy
aeəɛioɔuʉɯː̀̂́̌
 ​  
ʰ ŋ ʨ ə ɛ ɔ ʉ ɯ ː

Phoneme bank:
Font list:
Custom font:
Size:
px
Rows:
Add codepoint:
Search for:
Clear search results.
Normalise: NFC
Convert output to Normalization Form C. Convert output to Normalization Form D. Don't normalise output.
Autofocus: On
Turn autofocus on. Turn autofocus off.

Notes:

You must have JavaScript enabled. Choose a view from the list just below the page title. To produce text in the output area, click on character shapes, or use your keyboard for Latin characters, delete, etc. Then cut & paste the result to your document, or use the buttons to get further information about the characters.

To properly display the text you will need to choose a font that is loaded on your system or device, or use the web font downloaded with the page (Noto Serif Thai). The font list groups standard fonts for Mac (Snow Leopard/Lion) and Windows7/8, and free Google fonts. See more information about standard OS fonts in Mac and Windows.

Copyright © 2006-2014, Richard Ishida; Version: 2014-03-03 7:06