Khmer character picker v12

Click on characters to create text in the box below, then copy & paste to your content.
ក ខ គ ឃ ង
ច ឆ ជ ឈ ញ
ដ ឋ ឌ ឍ ណ
ត ថ ទ ធ ន
ប ផ ព ភ ម
យ ល ឡ រ អ
ស ហ វ    


៌ ៉ ៊្
្ក ្ខ ្គ ្ឃ ្ង
្ច ្ឆ ្ជ ្ឈ ្ញ
្ដ ្ឋ ្ឌ ្ឍ ្ណ
្ត ្ថ ្ទ ្ធ ្ន
្ប ្ផ ្ព ្ភ ្ម
្យ ្ល ្ឡ ្រ ្អ
្ស ្ហ ្វ    
ឥឦឧឩឪឯឰឱឲឳឫឬឭឮ
្ឧ្ឯ្ឫ្ឬ
ាាំិីឹឺុុំុះូួេេះែៃោោះៅើឿៀំះ
ៈ់៍ ៎ ៏ ័
០១២៣៤៥៦៧៨៩៛
ៗ។ល។៚។៕៖៙
 

​
advanced
 
bbបccច+ជ+ឆ+ឈchcʰឆ+ឈddដ+ត+ឌffហ្វhhហ+សkkក+គ+ខ+ឃkhkʰខ+ឃllល+ឡmmមnnណ+នñɲញŋŋងppព+ប+ប៉+ផ+ភphpʰផ+ភqʔអ+ក+គ+ខ+ឃrrរssសttត+ទ+ដ+ឋ+ឌ+ឍ+ថ+ធthtʰឋ+ឍ+ថ+ធwwវyjយsilentរ+ហ
aːɔː្ ៌៉៊់៍៎៏័ៗ។ល។៚។៕៖៙
aa័+ា់+ៈaaaːាaəaəើaeæែ+ឯahahះamamាំaŋaŋាំង+ំaoaoោ+ឧ+ឱ+ឲawawៅ+ឳayaj័យ+ៃ+ឰɑɑ់ɑɑɑːɑhɑhោះ+ស់ɑmɑmំ+ម់eeិeeeːេeə̆eə̆័+ា់+ៈeə̆heə̆hះ+ាះeə̆ŋeə̆ŋាំងehehិះ+េះ+ែះ+ែសeieiេ
əəិ+ឹ+េ+ឥəəəːើəhəhើះ+ើះəɨəɨឺəwəwូវ+ឪəyəjិយ+ី+ឥ+ឦɛɛិɛɛɛːែiiិiiiːិយ+ីiəiəា+ៀihihិះ+េះɨɨិ+ឹ+េ+ឥɨɨiːឺɨəɨəឿɨwɨwូវ+ៅɨyɨj័យ+ៃ+េយooុ+ឧoooːោoə̆oə̆័+ា់ohohុះoə̆moə̆mាំomomុំououូ+ឩ
ɔɔɔːɔəɔə័រ+៌uuុ+់+ឧuuuːូ+ឩuəuəួuə̆uə̆់+់uə̆huə̆hោះ+ស់uhuhុះumumម់+ុំ+ំ+ុមupupប់rərə៌rɨrɨឫrɨɨrɨːឬlɨlɨឭlɨɨlɨːឮ
‍‍‌‌   ​ ** 0០1១2២3៣4៤5៥6៦7៧8៨9៩៛
 
bbបpប+ព+ភbppព+ប៉chcʰឆ+ឈddដ+ត+ឌdttត+ទffហ្វgkក+គhhហ+សjcហ+សkkʰខ+ឃkក+គ+ខllល+ឡmmមnnណ+នñɲញngŋងppផ+ប៉+បpʰផ+ភqʔអ+ក+គ+ខ+ឃrrរssសttʰថ+ធ+ឋឍtថ+ទ+ធ+ដ+ឋ+ឍ+តthtʰឋ+ឍ+ថ+ធvwwវwwវyjយsilentរ+ហ
aːɔː្ ៌៉៊់៍៎៏័ៗ។ល។៚។៕៖៙
aaា់+ɑ់+័+ៈaaaːាaeæែ+ឯahahះaiajៃ+ឰamamាំangaŋាំងaoaoោ+ឱauawៅaʉaəើayaj័យeeិ+័eeeːេeiេəjឦehehេះ+ិះeiɨjៃəjឥeyəjីɨj័យɛaeə̆ា់ɛɛɛːែɛaheə̆hះeə̆ៈɛangeə̆ŋាំង
əəឹɨឹəəəːើəmumំəʉɨwៅiiិiiiːីjយiaiəា+ៀihihេះ+ិះikikច+ជooុ+u់ooɔːouូoːោoឧoaoə̆ា់ɔə៌oə̆័ɔə័រoamoə̆mាំohohុះomomុំowəwឪ
ɔɔɑː+អɔhɑhោះɔmɑmំuuុuuuːូuauəួuahuə̆hោះuhuhុះumumុំʉʉəɨឺɨːឺʉaɨəឿrerɨឫrʉʉrɨːឬləlɨឭlʉʉlɨːឮ
‍‍‌‌   ​ ** 0០1១2២3៣4៤5៥6៦7៧8៨9៩៛
bccʰdfghjkkʰlmnñŋɲppʰqrsttʰvwyʔ
aæɑeə̆əɛiɨoɔuʉː
្  ​  
ʰ ñ ŋ ɲ ʔ æ ɑ ə ̆ ə ɛ ɨ ɔ ʉ ː

Phoneme bank:
Font list:
Custom font:
Size:
px
Rows:
Add codepoint:
Search for:
Clear search results.
Normalise: NFC
Convert output to Normalization Form C. Convert output to Normalization Form D. Don't normalise output.
Autofocus: On
Turn autofocus on. Turn autofocus off.

Notes:

You must have JavaScript enabled. Choose a view from the list just below the page title. To produce text in the output area, click on character shapes, or use your keyboard for Latin characters, delete, etc. Then cut & paste the result to your document, or use the buttons to get further information about the characters.

To properly display the text you will need to choose a font that is loaded on your system or device, or use one of the two web fonts downloaded with the page (Hanuman and Suwannaphum). The font list indicates which fonts are standard for Mac (Snow Leopard/Lion) and Windows7, as well as which are the web fonts. Note that the web fonts aren't guarranteed to work on every system/device. For example ,for me, Hanuman worked on my iPad3, but not on my MacBookPro (Snow Leopard). This typically arises because the font relies on rendering algorithms provided by the operating system. See more information about standard OS fonts in Mac and Windows.

Copyright © 2006-2014, Richard Ishida. Last modified: 2014-03-02 8:17