ishida >> apps

Khmer character picker v14

Character pickers are especially useful for people who don't know a script well, as characters are displayed in ways that aid identification. See the notes for details.

Click on characters below to create text in the box, then copy & paste to your content.

Hide the top of the page.

Khmer picker

for transcription: ʰ ñ ŋ ɲ ʔ æ ɑ ə̆ ə ɛ ɨ ɔ ʉ ː
T
S
H
G
F
k ក kh ខ k គ kh ឃ ng ង
c ច ch ឆ c ជ ch ឈ ny ញ
d ដ tth ឋ d ឌ tth ឍ nn ណ
t ត th ថ t ទ th ធ n ន
b ប ph ផ p ព ph ភ m ម
y យ l ល l ឡ r រ qa អ
s ស h ហ v វ        

៌
៉
៊


្
k ្ក kh ្ខ k ្គ kh ្ឃ ng ្ង
c ្ច ch ្ឆ c ្ជ ch ្ឈ ny ្ញ
d ្ដ tth ្ឋ d ្ឌ tth ្ឍ nn ្ណ
t ្ត th ្ថ t ្ទ th ្ធ n ្ន
b ្ប ph ្ផ p ្ព ph ្ភ m ្ម
y ្យ l ្ល l ្ឡ r ្រ qa ្អ
s ្ស h ្ហ v ្វ        
iឥ iiឦ uឧ uuឩ uuvឪ eឯ aiឰ oo1ឱ oo2ឲ auឳ
ryឫ ryyឬ lyឭ lyy ឮ u្ឧ uu្ឯ ry ្ឫ ryy្ឬ
aaា aamាំ iិ iiី yឹ yyឺ uុ omុំ urk ុះ uuូ uaួ eេ erkេះ aeែ aiៃ ooោ oorkោះ auៅ oeើ yaឿ ieៀ
ំះៈ់៍ ៎ ៏ ័
ៗ ។ល។ ៚ ។ ៕ ៖ ៙៛
 

​
 
0០ 1១ 2២ 3៣ 4៤ 5៥ 6៦ 7៧ 8៨ 9៩

Show/hide rare characters

 
bbបccច+ជ+ឆ+ឈchcʰឆ+ឈddដ+ត+ឌffហ្វhhហ+សkkក+គ+ខ+ឃkhkʰខ+ឃllល+ឡmmមnnណ+នñɲញŋŋងppព+ប+ប៉+ផ+ភphpʰផ+ភqʔអ+ក+គ+ខ+ឃrrរssសttត+ទ+ដ+ឋ+ឌ+ឍ+ថ+ធthtʰឋ+ឍ+ថ+ធwwវyjយsilentរ+ហ
aːɔː្ ៌៉៊់៍៎៏័ៗ។ល។៚។៕៖៙
aa័+ា់+ៈaaaːាaəaəើaeæែ+ឯahahះamamាំaŋaŋាំង+ំaoaoោ+ឧ+ឱ+ឲawawៅ+ឳayaj័យ+ៃ+ឰɑɑ់ɑɑɑːɑhɑhោះ+ស់ɑmɑmំ+ម់eeិeeeːេeə̆eə̆័+ា់+ៈeə̆heə̆hះ+ាះeə̆ŋeə̆ŋាំងehehិះ+េះ+ែះ+ែសeieiេ
əəិ+ឹ+េ+ឥəəəːើəhəhើះ+ើះəɨəɨឺəwəwូវ+ឪəyəjិយ+ី+ឥ+ឦɛɛិɛɛɛːែiiិiiiːិយ+ីiəiəា+ៀihihិះ+េះɨɨិ+ឹ+េ+ឥɨɨiːឺɨəɨəឿɨwɨwូវ+ៅɨyɨj័យ+ៃ+េយooុ+ឧoooːោoə̆oə̆័+ា់ohohុះoə̆moə̆mាំomomុំououូ+ឩ
ɔɔɔːɔəɔə័រ+៌uuុ+់+ឧuuuːូ+ឩuəuəួuə̆uə̆់+់uə̆huə̆hោះ+ស់uhuhុះumumម់+ុំ+ំ+ុមupupប់rərə៌rɨrɨឫrɨɨrɨːឬlɨlɨឭlɨɨlɨːឮ
‍‍‌‌   ​ ** 0០1១2២3៣4៤5៥6៦7៧8៨9៩៛
 
bbបpប+ព+ភbppព+ប៉chcʰឆ+ឈddដ+ត+ឌdttត+ទffហ្វgkក+គhhហ+សjcហ+សkkʰខ+ឃkក+គ+ខllល+ឡmmមnnណ+នñɲញngŋងppផ+ប៉+បpʰផ+ភqʔអ+ក+គ+ខ+ឃrrរssសttʰថ+ធ+ឋឍtថ+ទ+ធ+ដ+ឋ+ឍ+តthtʰឋ+ឍ+ថ+ធvwwវwwវyjយsilentរ+ហ
aːɔː្ ៌៉៊់៍៎៏័ៗ។ល។៚។៕៖៙
aaា់+ɑ់+័+ៈaaaːាaeæែ+ឯahahះaiajៃ+ឰamamាំangaŋាំងaoaoោ+ឱauawៅaʉaəើayaj័យeeិ+័eeeːេeiេəjឦehehេះ+ិះeiɨjៃəjឥeyəjីɨj័យɛaeə̆ា់ɛɛɛːែɛaheə̆hះeə̆ៈɛangeə̆ŋាំង
əəឹɨឹəəəːើəmumំəʉɨwៅiiិiiiːីjយiaiəា+ៀihihេះ+ិះikikច+ជooុ+u់ooɔːouូoːោoឧoaoə̆ា់ɔə៌oə̆័ɔə័រoamoə̆mាំohohុះomomុំowəwឪ
ɔɔɑː+អɔhɑhោះɔmɑmំuuុuuuːូuauəួuahuə̆hោះuhuhុះumumុំʉʉəɨឺɨːឺʉaɨəឿrerɨឫrʉʉrɨːឬləlɨឭlʉʉlɨːឮ
‍‍‌‌   ​ ** 0០1១2២3៣4៤5៥6៦7៧8៨9៩៛
 • shape1
 • shape2
 • shape3
 • shape4
 • shape5
 • shape6
 • shape7
 • shape8
 • shape9
 • shape10
 • shape11
 • shape12
 • shape0
្ ​  
Font list:
Custom font:
Set dimensions:
Add codepoint:
Search for:
Clear search results.
more controls
show notes
Last modified: 2014-10-29 11:27