Bengali character picker v12

Click on characters below to create text in the box below that, then copy & paste to your content.
্‍‌‌  
্
ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য র ল    
শ ষ স হ ্
ক্ষ
ড়ঢ়
ৎ
্যয়
অআইঈউঊ
ঋএঐওঔ
ািীুূ
ৃেৈোৌ
ঁ ং ঃ ়
০১২৩৪৫৬৭৮৯
৳। ॥ - ? ! "
‍‌ 
Click for advanced view.
 
bbব bhbʰভ ccচ chcʰছ ddদ ɖɖড dhdʰধ ɖhɖʰঢ ggগ ghgʰঘ jʤজzজgজ jhʤʰঝ kkক khkʰখ ppপphpʰফfফpfফ ttত ṯtৎ ʈʈট thtʰথ ʈhʈʰঠ
hhহjjহ ḥɦঃ llল mmম ɱŋং nnন ɳnণ ɲnঞ ŋŋঙ rrর ɽɽড় ɽhɽঢ়ɽʰঢ় sʃসsস ʂʃষ ʃʃশsশ vvব yjয়eয়wয় y̌ʤযzযæযeয ̃̃ঁ
oɔ্, ।. ॥
aɑা ææে eeেæে iiিeি īiী ooোuোɔো ôo oĭojৈ oŭowৌ ɔɔo uuুoু ūuূ ṛrɨৃ a āɑআ ææএ eeএæএ iiইeই īiঈ ooওuওɔও ôoঅ oĭojঐ oŭowঔ ɔɔঅoঅ uuউoউ ūuঊ ṛrɨঋ
‍‍‌‌    ** 0০1১2২3৩4৪5৫6৬7৭8৮9৯
 
bbবvব bhbʰভ ccচ chcʰছ ddদ ḍɖড dhdʰধ ḍhɖʰঢ ggগ ghgʰঘ jʤজzজgজ jhʤʰঝ kkক khkʰখ ppপ phpʰফfফpfফ ttত ṯtৎ ṭʈট thtʰথ ṭhʈʰঠ
hhহjjহ ḥɦঃ llল mmম ṁŋং nnন ṇnণ ñnঞ ṅŋঙ rrর ṛɽড় ṛhɽঢ়ɽʰঢ় sʃসsস ṣʃষ śʃশsশẏjয়eয়wয় yʤযzযæযeয ̐̃ঁ
oɔ্, ।. ॥
aoɔ āɑা aiojৈ auowৌ eeেæে iiিeি īiী ooোuোɔো uuুoু ūuূ ṛrɨৃ a aɔঅoঅ āɑআ aiojঐ auowঔ eeএæএ iiইeই īiঈ ooওuওɔও uuউoউ ūuঊ ṛrɨঋ
‍‍‌‌    ** 0০1১2২3৩4৪5৫6৬7৭8৮9৯
bbʰccʰddhḍdhɖdʰɖʰʤʤʰfggʰhḥɦjkkʰlmṁɱ
nñṅṇŋɳɲppʰrṛṛhɽɽʰsṣʂʃtṭṭhʈṯtʰʈʰvwyẏy̌z
aāæaiauɑeiīoôoĭojoŭowɔuūrɨ̃
ʰ ɖ ʤ ɦ ɱ ñ ŋ ɳ ɲ ɽ ʂ ʃ ʈ y ̌ ā æ ɑ ī ô ĭ ŭ ū r ɨ ̃
;
Phoneme bank:
Font list:
Custom font:
Size:
px
Rows:
Add codepoint:
Search for:
Clear search results.
Normalise: NFC
Convert output to Normalization Form C. Convert output to Normalization Form D. Don't normalise output.
Autofocus: On
Turn autofocus on. Turn autofocus off.

Notes:

You must have JavaScript enabled. Choose a view from the list just below the page title. To produce text in the output area, click on character shapes, or use your keyboard for Latin characters, delete, etc. Then cut & paste the result to your document, or use the buttons to get further information about the characters.

To properly display the text you will need to choose a font that is loaded on your system or device. The font list groups standard fonts for Mac (Snow Leopard/Lion) and Windows7/8, and free Google fonts. See more information about standard OS fonts in Mac and Windows.

Copyright © 2006-2014, Richard Ishida; Version: 2014-03-06 9:29